Aktuálne projekty pre rôznych zahraničných zadávateľov

Projekty pre Európsku komisiu:

QualitEE (program HORIZON 2020) - Rámce certifikácie kvality pre služby energetickej efektívnosti s cieľom zvýšiť dôveryhodnosť investícií v sektore stavebníctva

Cieľom projektu je dosiahnutie navýšenia investícií do služieb na zvýšenie energetickej efektívnosti v sektore budov a zlepšenie dôvery v poskytovateľov týchto služieb. Tento cieľ bude dosiahnutý s pomocou kritérií na hodnotenie kvality a schém na zabezpečenie kvality služieb, ktoré budú v rámci projektu navrhnuté a implementované.
Projektové konzorcium pozostáva z 12 partnerských organizácií z 18 krajín Európy, poradnej rady zloženej z expertov (aj z CEN/CENELEC, organizácie pre európske normy a štandardy) a 59 podporných organizácií z finančných inštitúcií, vládnych organizácií, obchodných združení a organizácií udeľujúcich certifikáciu.
Viac informácií nájdete tu: https://qualitee.eu/sk/


guarantEE (program HORIZON 2020) - Energetická efektívnosť so zárukou v súkromnom a verejnom sektore.

Projekt guarantEE sa snaží propagovať využitie Energy Performance Contractingu v súkromnom aj verejnom sektore v celej Európe, hlavne cez vývoj inovatívnych riešení pre prenajímané prevádzky, flexibilnejšie riešenia EPC pre lepšie využitie pre klientov v súromnom sektore a podporu pilotných projektov.
Viac informácií nájdete tu: http://guarantee-project.eu/sk/ a EPC-check: https://www.epccheck.eu/sk/


ENERFUND (program HORIZON 2020) - Tvorba nástroja (internetovej aplikácie) pomáhajúceho rozhodovaniu pri plánovaní rekonštrukcií energetických
systémov a pri financovaní rozsiahlych renovácií budov.
ENERFUND je projekt, ktorého cieľom je vyvinúť a propagovať nástroj napomáhajúci smart rozhodovaniu pri plánovaní renovácií energetických systémov a pri financovaní rozsiahlych renovácií budov.

Má ambiciózny cieľ a to zvýšiť financovanie investícií do rozsiahlych renovácií budov. Dôraz kladie najmä na: zvyšovanie povedomia a dôveru verejnosti, schémy financovania a stimuly, možnosti doplnenia vybavenia. Pri vývoji nástroja pomôže dôkladná analýza existujúcich bariér a potrieb v týchto oblastiach, ktorá zároveň identifikuje nedostatky a zlepšenia. V rámci projektu sa bude ďalej uskutočňovať propagácia nástroja a zaznamenávať a vyhodnocovať dopad jeho používania na rozsiahle renovácie. Aplikáciu si môžete stiahnuť tu: app.enerfund.eu
Viac informácií nájdete tu: www.enerfund.eu