Garantovaná energetická služba a úloha nezávislého poradcu pri obnove verejných budov

Garantovaná energetická služba a úloha nezávislého poradcu pri obnove verejných budov

Energetická efektívnosť a znižovanie spotreby energie je jednou z kľúčových tém nielen v Európskej Únii, ale aj na Slovensku. Hoci energetická náročnosť SR má v posledných rokoch klesajúci trend, slovenské hospodárstvo stále patrí medzi desiatku energeticky najnáročnejších v EÚ.

Problematika obnovy verejných budov

Značný potenciál úspor energie je v sektore budov. Veľkou výzvou je najmä obnova budov verejnej správy a samosprávy, ako sú školy, zdravotnícke zariadenia a administratívne budovy. Týchto budov je na Slovensku viac ako 10tisíc, pričom väčšina z nich bola postavená do roku 1992 a neprešli počas svojej životnosti zásadnejšou obnovou. Z uvedeného je jasné, že technologické vybavenie v daných budovách je už zastaralé a nemôže spĺňať súčasné požiadavky na energeticky efektívnu prevádzku, s čím súvisia vysoké prevádzkové náklady naviazané na spotrebu energie.

Čiastočne sa darí obnovovať budovy verejnej správy a samosprávy s pomocou štrukturálnych fondov; tieto zdroje sú však obmedzené a nie je napríklad možné z nich financovať projekty obnovy v Bratislavskom kraji. Pritom veľké množstvo budov, hlavne ústredných orgánov štátnej správy, sa nachádzajú práve v Bratislavskom kraji.

Zároveň má ale Slovenská republika povinnosť vyplývajúcu z článku 5 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, že každý členský štát musí každoročne zabezpečiť obnovu 3 % z budov s celkovou podlahovou plochou vykurovaných a/alebo chladených budov nad 250m2, ktoré vlastnia a využívajú ústredné orgány štátnej správy. Tieto budovy majú byť obnovované tak, aby dosiahli aspoň minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov.

Ako vyplýva z ročných správ o energetickej efektívnosti, plnenie tohto záväzného cieľa je pre Slovensko problematické a dlhodobo bojuje s jeho napĺňaním. Dôvodom je hlavne pretrvávajúci nedostatok verejných zdrojov.

Príležitosť v podobe garantovanej energetickej služby

Ako vhodná cesta sa javí energetická služba s garantovanou úsporou energie – skrátene garantovaná energetická služba – GES. Ide o obchodný model, pri ktorom sa uskutočňuje modernizácia objektov a zariadení prijímateľa služby s cieľom zníženia nákladov na spotrebu energie a súvisiacich prevádzkových nákladov.

Investícia do modernizačných opatrení, ktoré podľa potrieb prijímateľa navrhne, naprojektuje, realizuje a prípadne aj financuje poskytovateľ GES, sa spláca z budúcich úspor energie garantovanými poskytovateľom GES.. Zároveň poskytovateľovi GES za to, že umožní prijímateľovi služby dosiahnuť zníženie jeho spotreby na zmluvne dohodnutú a garantovanú hodnotu, prináleží dohodnutá odplata. Poskytovateľ služby počas obdobia splácania modernizácie zabezpečuje energetický manažment a vyhodnocuje dosahované úspory. V prípade, že by nastal výpadok úspor, zaväzuje sa poskytovateľ uhradiť prijímateľovi služby finančnú hodnotu výpadku úspor. Zjednodušene sa dá povedať – „ak klient nič neušetrí, klient nič neplatí“.

Logika a priebeh garantovanej energetickej služby:
GES schemajpg

Bariéra EUROSTATu

Využiteľnosť modelu GES pre verejné budovy a špecificky budovy ústredných orgánov štátnej správy bola do septembra 2017 limitovaná zarátavaním kapitálových výdavkov súkromného sektora na verejných budovách v rámci zmluvy o GES do verejného dlhu krajiny, prípadne do dlhu daného subjektu verejnej správy. Financovanie projektu pomocou GES tak bolo vykazované ako úver poskytnutý verejnému sektoru, čo navyšovalo verejný dlh.

Táto bariéra bola odstránená metodickým usmernením Európskeho štatistického úradu zo septembra 2017 a následnou „používateľskou príručkou pre GES“ z mája 2018.

Aby sa odbúrali aj vnútroštátne bariéry brániace rozvoju GES v rámci Slovenska a podporila sa tak modernizácia majetku verejnej správy bez zvýšených nárokov na verejné financie, vydalo následne Ministerstvo financií SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR „Koncepciu rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky“.

Rola nezávislého odborného poradcu pre GES

Koncepcia okrem iného opisuje proces prípravy a realizácie GES vo verejnom sektore, pričom pre prípravnú časť definuje pozíciu tzv. nezávislého odborného poradcu pre GES (ďalej „poradca GES“).

Pri verejnom obstarávaní garantovanej energetickej služby sa obstaráva „služba“ a tou je dosiahnutie energetických úspor ako takých. Keďže sa neobstaráva konkrétne technické riešenie, je potrebné pre účely verejného obstarávania GES špecifikovať minimálny objem úspor, odhadované náklady, rámec prípustných technických riešení, plus iné požadované opatrenia.

Celú prípravu projektu GES si môže zabezpečiť prijímateľ služby aj sám, vlastnými personálnymi kapacitami. Postup realizácie projektov cez GES je ale odlišný od štandardného dodávateľského spôsobu – vyžaduje špecifické know-how a kapacity, ktoré nemá zmysel budovať interne. Navyše subjekty verejnej správy majú často veľmi obmedzené znalosti o špecifikách prípravy projektu GES, čím môže dôjsť k nepostačujúcej až nevhodnej formulácii súťažných podmienok a zmareniu verejného obstarávania.

Preto je vhodné využiť služby nezávislého odborného poradcu GES, ktorý dokáže v spolupráci s vlastníkom / prijímateľom GES:

-       nastaviť technické a ekonomické parametre projektu,

-       poskytne poradenstvo pri nastavovaní obchodných podmienok (zmluva o GES),

-    zrealizuje verejné obstarávanie projektov GES alebo minimálne poskytne poradenstvo pri realizácii verejného obstarávania.

Proces GES vo VOjpg

Kto môže byť poradcom GES?

V zmysle koncepcie môže byť poradcom pre GES energetický audítor alebo poskytovateľ GES. Samotný energetický audítor má kapacitu na posúdenie technickej časti, nedokáže však zabezpečiť právne poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri príprave zmluvy. Poskytovateľ GES, ak sa zapojí do prípravnej fázy GES, nebude môcť následne vstúpiť do verejného obstarávania energetickej služby, ktorú sám pripravil. Firmy poskytujúce nezávislé poradenstvo pre GES majú spravidla energetického audítora na posúdenie technickej časti projektu a zároveň aj personálne kapacity v právnej oblasti.

Kde nájsť vhodného poradcu GES?

Vzdelávaniu a zvyšovaniu kapacít poradcov pre GES sa venuje európsky projekt guarantEE. V rámci projektových aktivít bola vytvorená platforma poradcov GES, ktorí sa zaviazali poskytovať poradenstvo v súlade so všeobecne platnými štandardami a Európskym etickým kódexom pre GES. Zoznam členov platformy je uvedený tu: http://guarantee-project.eu/sk/poradcovia-ges/ 

Cieľom projektu GuarantEE je vyvíjať inovatívne obchodné a finančné modely pre projekty energetických služieb, navrhnúť a vytvoriť flexibilnejšie varianty zmlúv o GES a posilniť pozíciu a kapacity poradcov GES. Projekt je podporený z programu EÚ pre inovácie a výskum Horizon 2020. Na Slovensku projekt realizuje Energetické centrum Bratislava.

Energetické centrum Bratislava je neziskové občianske združenie, ktoré svojimi vzdelávacími a propagačnými aktivitami podporuje rozumné hospodárenie s energiou a využívanie obnoviteľných energetických zdrojov. Je tiež zakladajúcim členom Asociácie poskytovateľov energetických služieb a aktívne napomáha záujemcom o GES pri implementácii projektov.

Autor článku:

Monika Rothová

Energetické centrum Bratislava
Tel.: +421 2 593 000 91
e-mail: rothova@ecb.sk
www.ecb.sk

 

Zdroje:

1. Projekt GuarantEE – www.guarantee-project.eu/sk
2. Asociácia poskytovateľov energetických služieb, www.apes-sk.eu
3. Koncepcia rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky, Bratislava, júl 2018, Ministerstvo financií SR.
4. Aktualizácia Stratégia obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike, Bratislava, apríl 2017. Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
5. Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2017-2019 s výhľadom do roku 2020, Bratislava, 2107, Ministerstvo hospodárstva SR.  

GuarantEE_EU Disclaimerjpg