Politika kvality

Politika kvality

 

Súčasným poslaním spoločnosti je podporovať energetickú efektívnosť a propagovať ju naprieč súkromným aj verejným sektorom.

Medzi hlavné oblasti činnosti spoločnosti patria: energetické poradenstvo, energetické audity a energetický manažment, pre ktoré vyvinula nasledovné produktové rady:

 - ecbMODE (Nezávislé energetické poradenstvo)

 - ecbMAN (Energetický manažment)

 - ecbPLAN (optimalizácia spotreby energie)

 - ecbAUDIT (Energetické audity - Energetický audit v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č. 179/2015)

 - ecbGES (poradenstvo pre Energetické služby)  

Spoločnosť sa orientuje na širokú škálu klientov – od samospráv až po malé a stredné podniky ako aj veľké priemyselné podniky. Pravidelné vzdelávanie a certifikácia tímu zamestnancov je zárukou kvality poskytovaných služieb. Kolektív expertov sa pravidelne zúčastňuje na domácich a zahraničných konferenciách, nielen ako účastníci, ale aj ako prednášajúci. Spoločnosť pravidelne figuruje ako odborný garant konferencií.

Politika kvality predstavuje rámec pre stanovenie jednotlivých cieľov kvality a zároveň bude neustále monitorovaná, aby naplnila všetky potreby spoločnosti.  

V zmysle zásad trvalo udržateľného rozvoja sa spoločnosť rozhodla prijať záväzok vytvoriť, zdokumentovať, implementovať, udržiavať, pravidelne monitorovať a tým neustále zlepšovať systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2016. Zároveň sa zaväzuje:

·         neustálym vzdelávaním a výchovou zamestnancov znižovať negatívne vplyvy procesov vykonávaných spoločnosťou na kvalitu produktov a služieb,

·         podporovať profesionálny rast zamestnancov a kvalitu nimi vykonávaných činností a tým zabezpečiť trvalé zlepšovanie kvality produktov a služieb, okrem iného aj starostlivosťou o pracovné prostredie zamestnancov a jeho zlepšovaním,

·         presne a jednoznačne definovať zodpovednosti a právomoci všetkých zamestnancov,

·         zvyšovať efektívnosť komunikácie v rámci spoločnosti,

·         neustále rozvíjať infraštruktúru a využitie informačných technológií s cieľom dosahovať požadovanú kvalitu a tak uspokojovať potreby zákazníkov,

·         zabezpečovať neustále zlepšovanie spoločnosti vo všetkých oblastiach (rozvoj produktov, výkonnosti organizácie, využívanie nových technológií a postupov a pod.).

 

 

V Bratislave 04.05.2020, Marcel Lauko