UPOZORNENIE:

Energetické centrum Bratislava neobchodovalo a ani v súčasnosti neobchoduje s energiami. Akciová spoločnosť, ktorá si pri svojom vzniku koncom roka 2009 zvolila názov veľmi podobný, nie je s našou spoločnosťou kapitálovo ani personálne prepojená.

Poslanie

  • Energetické centrum Bratislava bolo založené v roku 1992. Sme nezávislá nezisková mimovládna organizácia. Našim hlavným poslaním je propagácia a podpora racionálneho využívania energie. Zameriavame sa na zvýšenie energetickej efektívnosti vo verejnom aj súkromnom sektore.
  • Naše aktivity sa zameriavajú na zvýšenie energetickej efektívnosti a racionálne využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Pracujeme pre verejný aj súkromný sektor.
  • Sme súčasťou medzinárodných tímov a pracujeme pre medzinárodné finančné inštitúcie. Skúsenosti a vedomosti z medzinárodnej spolupráce zdieľame pri spolupráci so slovenskými odbornými inštitúciami - napríklad pri príprave strategických a legislatívnych dokumentov, návrhoch národných akčných plánov a energetických politík.
  • Pomáhame na Slovensku implementovať európske energetické a environmentálne politiky. Spolupracujeme so samosprávami na príprave a implementácii energetických koncepcií a podporujeme využívanie energetických služieb vo verejnom sektore (tzv. Energy Performance Contracting).
  • Pripravujeme prieskumy trhu, štúdie uskutočniteľnosti, hodnotenie investičných projektov a posudky energetickej hospodárnosti. Vypracúvame energetické audity a certifikáty budov. Pripravujeme projekty energetických služieb v súkromnom sektore, projekty zvyšovania energetickej efektívnosti budov a priemyselných prevádzok.