Referencie

Zoznam najnovších referencií:


Audity:

DREVINSLOVAKIA spol. s r.o. - energetický audit (príloha k žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 30. výzva)
Obec Heľpa - účelový energetický audit kotolne Materskej školy v Heľpe (príloha k žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 36. výzva)
CRT-ELECTRONIC, spol. s r.o. Or. Lesná - energetický audit (príloha k žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 30. výzva)
ECO WOOD SLOVAKIA, spol. s r.o. - energetický audit (príloha k žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 30. výzva)
Summit Motors Slovakia - energetický audit
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. - energetický audit 
de Miclén a.s., Priemyselný park Géňa - energetický audit priemyselného areálu v Leviciach
ZKW Slovakia, s.r.o. - energetický audit
SELYZ - nábytok, s.r.o. - energetický audit
Giesecke&Devrient Slovakia, s.r.o. - energetický audit
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. - energetický audit
Mesto Bánovce nad Bebravou - energetický audit budov vo vlastníctve mesta
BIONERGY, a.s. - energetický audit prevádzok kalového, plynového a energetického hospodárstva spoločnosti
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - energetický audit
 

GES:
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť - poradenstvo pri príprave projektu Inštalácia kogeneračnej jednotky formou garantovanej energetickej služby
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť - poradenstvo pri príprave projektu Rekonštrukcia osvetlenia Centrálneho zásobného skladu formou garantovanej energetickej služby

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci - Projekt rekonštrukcie tepelného hospodárstva s využitím Energy Performance Contracting
Prešovský samosprávny kraj - Technická štúdia v rámci asistencie ELENA pre EPC v meste Poprad a Stará Ľubovňa
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov - poradenstvo pri príprave projektu zvýšenia energetickej efektívnosti NsP Sv. Jakuba formou poskytnutia garantovanej energetickej služby
e-Dome a.s. - odborný posudok k výške dosiahnutých úspor pri projekte garantovanej energetickej služby v budove Aupark Tower

Projekty pre EBRD/EIB:
Technická časť Due Diligence projektu GreenLight spoločnosti Jadro Lux za účelom vyhodnotenia EPC podprojektov rekonštrukcií verejného osvetlenia a rozhodovania o budúcom financovaní zo strany EBRD, Chorvátsko 
Projekt modernizácie systému verejného osvetlenia v meste Semey, Kazachstan  
Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt modernizácie systému verejného osvetlenia v meste Oskemen, Kazachstan
Hodnotenie investičného potenciálu trvalo udržateľnej energetiky v sektore samosprávnej infraštruktúry, Turecko
Zvyšovanie kapacít v oblasti energetickej efektívnosti pre obytné budovy, Kirgizsko

Spolupráca na vytvorení rámca pre prípravu projektov komunálnych služieb v krajinách, ktoré podporuje EBRD 

Štúdie, analýzy, poradenstvo a iné:
Ministerstvo hospodárstva SR - analýza meračov tepla v Slovenskej republike
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. - poradenstvo pri príprave plánu investičných a neinvestičných opatrení zameraných na zvyšovanie energetickej efektívnosti prevádzky vybraných budov a zariadení spoločnosti
GRAFOBAL GROUP development, a.s. - analýza výhodnosti riešenia zásobovania teplom pre administratívnu budovu

NFŠ, a.s. - poradenstvo pri výbere dodávateľa a prevádzkovateľa NFŠ energiami
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. - technická analýza vybraných objektov Mesta Šaľa o možnostiach zvýšenie energetickej efektívnosti budov
Mesto Malacky - externý energetický manažment
Mesto Michalovce - technické posúdenie aktuálneho stavu energetických a tepelných zariadení a návrh optimalizačných opatrení v objektoch vo vlastníctve mesta

Mesto Nováky - tepelnotechnický posudok budovy a vypracovanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu
DISPEX, s.r.o. - odborný posudok energetického projektu Spišská Charita (Dom Charitas), Projektu ZŠ Ľubotice, projektu ZŠ Ľubica
Ministerstvo obrany SR - nezávislé energetické posúdenie tepelného hospodárstva pre objekty kasární a dielní a vojenských letísk
Mestská nemocnica prof.MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce - analýza opatrení na dosiahnutie úspor v nákladoch na energie
Hlavné mesto SR Bratislava - Akčný plán trvalo udržateľného energetického rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy
Mesto Prešov - poradenstvo pri príprave pripojenia sa Mesta Prešov k európskej iniciatíve Dohovor primátorov a starostov


Projekty pre Európsku komisiu:
QualitEE (program HORIZON 2020) - Rámce certifikácie kvality pre služby energetickej efektívnosti s cieľom zvýšiť dôveryhodnosť investícií v sektore stavebníctva

Cieľom projektu je dosiahnutie navýšenia investícií do služieb na zvýšenie energetickej efektívnosti v sektore budov a zlepšenie dôvery v poskytovateľov týchto služieb. Tento cieľ bude dosiahnutý s pomocou kritérií na hodnotenie kvality a schém na zabezpečenie kvality služieb, ktoré budú v rámci projektu navrhnuté a implementované.
Projektové konzorcium pozostáva z 12 partnerských organizácií z 18 krajín Európy, poradnej rady zloženej z expertov (aj z CEN/CENELEC, organizácie pre európske normy a štandardy) a 59 podporných organizácií z finančných inštitúcií, vládnych organizácií, obchodných združení a organizácií udeľujúcich certifikáciu.
Viac informácií nájdete tu: https://qualitee.eu/sk/

guarantEE (program HORIZON 2020) - Energetická efektívnosť so zárukou v súkromnom a verejnom sektore. 

Projekt guarantEE sa snaží propagovať využitie Energy Performance Contractingu v súkromnom aj verejnom sektore v celej Európe, hlavne cez vývoj inovatívnych riešení pre prenajímané prevádzky, flexibilnejšie riešenia EPC pre lepšie využitie pre klientov v súromnom sektore a podporu pilotných projektov.
Viac informácií nájdete tu:  http://guarantee-project.eu/sk/ a EPC-check: https://www.epccheck.eu/sk/

ENERFUND (program HORIZON 2020) - Tvorba nástroja (internetovej aplikácie) pomáhajúceho rozhodovaniu pri plánovaní rekonštrukcií energetických
systémov a pri financovaní rozsiahlych renovácií budov. 
ENERFUND je projekt, ktorého cieľom je vyvinúť a propagovať nástroj napomáhajúci smart rozhodovaniu pri plánovaní renovácií energetických systémov a pri financovaní rozsiahlych renovácií budov.

Má ambiciózny cieľ a to zvýšiť financovanie investícií do rozsiahlych renovácií budov. Dôraz kladie najmä na: zvyšovanie povedomia a dôveru verejnosti, schémy financovania a stimuly, možnosti doplnenia vybavenia. Pri vývoji nástroja pomôže dôkladná analýza existujúcich bariér a potrieb v týchto oblastiach, ktorá zároveň identifikuje nedostatky a zlepšenia. V rámci projektu sa bude ďalej uskutočňovať propagácia nástroja a zaznamenávať a vyhodnocovať dopad jeho používania na rozsiahle renovácie. Aplikáciu si môžete stiahnuť tu: app.enerfund.eu
Viac informácií nájdete tu: www.enerfund.eu