Vzorový príklad garantovanej energetickej služby vo verejnom sektore

Vzorový príklad garantovanej energetickej služby vo verejnom sektore

V roku 2108 sa konal už druhý ročník súťaže o najlepšie projekty energetickej efektívnosti na Slovensku s názvom EFEKTIA, ktorú organizuje Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES). Dlhodobou ambíciou EFEKTIA je získať verejné uznanie pre progresívne mestá, obce, organizácie a spoločnosti a zároveň prispievať k tomu, že verejný a súkromný sektor bude poznať všetky výhody, ktoré so sebou prináša garantovaná energetická služba. Do druhého ročníka s podtitulom „Voľnejšie ruky pre verejný sektor“ sa prihlásilo dvadsať projektov, v celkovej investičnej hodnote 4 mil. eur. Len projekty prihlásené v kategórii verejný sektor priniesli úsporu cez 1000 MWh energie ročne. Porota súťaže hodnotila projekty v kategóriách verejný a súkromný sektor, a udelila aj hlavnú cenu pre celkovo najlepší projekt garantovanej energetickej služby. Projekt Nemocnice s Poliklinikou (NsP) Sv. Jakuba v Bardejove sa stal jedným z ocenených projektov v kategórii Verejný sektor.

Vzorový príklad - Nemocnica v Bardejove

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov je neštátne zdravotnícke zariadenie, poskytujúce komplexnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Zariadenie pozostáva z niekoľkých stavebných objektov účelovo rozdelených na lôžkové a administratívne priestory. V roku 2016 začalo vedenie nemocnice uvažovať nad potrebou modernizácie práčovne a oslovila ich možnosť využiť model garantovanej energetickej služby. Keďže nemali dostatočné vedomosti a kapacity na posúdenie vhodnosti GES, vybrali na prípravu projektu garantovanej energetickej služby nezávislého odborného poradcu a to konkrétne nás – Energetické centrum Bratislava.

V prvom kroku sme posúdili aktuálny technický stav všetkých objektov a zariadení nemocnice s poliklinikou. Hlavná budova NsP bola už renovovaná, vrátane zateplenia fasády a výmeny okien, hodnotenie potenciálu úspor sa teda viac zameriavalo na technologické riešenia. Posúdenie aktuálneho stavu potvrdilo, že k najväčšiemu plytvaniu energie v NsP dochádzalo v nemocničnej práčovni, ktorej stav bol z technicko-ekonomického hľadiska nevyhovujúci. Možnosti ďalších úspor predstavovala najmä oblasť modernizácie a sfunkčnenia merania a regulácie.

Technické parametre projektu


Pri obstarávaní garantovanej energetickej služby sa obstaráva „služba“ a tou je dosiahnutie energetických úspor. Keďže sa neobstaráva konkrétne technické riešenie, je potrebné pre účely verejného obstarávania GES špecifikovať minimálny objem úspor, odhadované náklady, rámec prípustných technických riešení, plus iné požadované opatrenia. Toto je tiež úlohou odborného poradcu pre GES.

V prípade nemocnice v Bardejove sme stanovili ako referenčné spotreby (tzv. baseline) namerané a vypočítané spotreby zemného plynu, elektriny, studenej vody a iných nákladov v areáli za rok 2015. Referenčná spotreba zemného plynu pre objekt NsP bola 7,2 GWh/ ročne a spotreba elektrickej energie 1,6 GWh/ročne. Tieto hodnoty sú potrebné pre vyhodnocovanie dosahovaných úspor po realizácii projektu poskytovateľom GES (medzinárodne označovaný skratkou ESCO – Energy Service Company).

Identifikovali sme možné opatrenia financovateľné z úspor energie a následne v spolupráci s vedením nemocnice stanovili ich prioritu pri realizácii projektu. Súbor požadovaných opatrení v rámci projektu pozostával z

·       komplexnej rekonštrukcie práčovne,  

·    upgrade riadiaceho systému, dopojenie čiastkových riadiacich systémov na spoločný dispečing, zavedenie monitoringu spotreby energií a systému regulácie maxima elektrickej energie.

·     Ďalšou možnosťou optimalizácie spotreby elektriny v NsP bolo aj využitie obnoviteľného zdroja energie – fotovoltickej elektrárne v areáli nemocnice.


Potenciál úspor sme odhadli na 11% z referenčných nákladov za energiu v roku 2015.

Po príprave súťažných podkladov (vrátane zmluvy o energetickej efektívnosti) prebehlo verejné obstarávanie na poskytovateľa garantovanej energetickej služby. Približne v polovici roku 2017 bola s vysúťaženým poskytovateľom GES uzatvorená zmluva o energetickej efektívnosti, v ktorej poskytovateľ garantoval NsP úspory energie vo výške 48.420 € ročne po dobu 10 rokov.

Komplexná rekonštrukcia práčovňe

V rámci realizácie inštaloval poskytovateľ GES v práčovni NsP 5 ks priemyselných hygienických bariérových pračiek, 4 ks priemyselných bubnových sušičiek, 6 ks žehličov a žehliacich lisov. V práčovni bolo vymenené osvetlenie s využitím nových LED svietidiel. Prebehla rekonštrukcia vzduchotechniky a klimatizačných zariadení tak, aby bol dostatočne odvádzaný vlhký vzduch z technologických zariadení a boli splnené hygienické požiadavky na kvalitu vzduchu a tepelnú pohodu v práčovni. V rámci rekonštrukcie sa zrealizovala komplexná výmena elektroinštalácie práčovne, vrátane nového elektrorozvádzača a merania spotreby elektriny.

Modernizácia a zlepšenie riadiaceho systému

Jestvujúci centrálny dispečing pre monitorovanie a riadenie energie bol aktualizovaný a rozšírený. Podružné riadiace systémy pre kotolne a strojovne boli podľa situácie buď aktualizované alebo bol starý systém nahradený novým systémom, ktorý umožňuje plnohodnotný monitoring, reguláciu, kompatibilitu a komunikáciu zaradení s jestvujúcim centrálnym dispečingom. Na zavedenie monitoringu spotreby energie bola nevyhnutná inštalácia nových meračov tepla, teplej vody, plynomerov, snímačov vnútorných teplôt a ich napojenie na centrálny dispečing. Ďalšie úspory boli dosiahnuté aj reguláciou maximálneho odberu elektriny, a to vďaka inštalácii riadiaceho systému na reguláciu ¼ hodinového kW maxima odberu elektriny pre vybrané elektrické spotrebiče.

Fotovoltická elektráreň

Ďalším opatrením bolo vybudovanie fotovoltickej elektrárne na vlastnú spotrebu v NsP. Toto opatrenie samo osebe síce neprináša úsporu energie, ale umožňuje znížiť množstvo nakupovanej elektrickej energie a tým znížiť náklady na energiu. Na južnej fasáde centrálnej plynovej kotolne bolo inštalovaných 36 fotovoltických panelov s celkovým inštalovaným výkonom 9,9 kWp.

Záver

Po realizácii všetkých opatrení poskytovateľom GES bol projekt uvedený do prevádzky v máji 2018. Čo je zároveň aj začiatok ročnej úsporovej periódy, po ktorej sa vyhodnocujú dosiahnuté úspory. Celková investícia projektu bola 527,8 tis.€. Celá táto investícia je financovaná zo strany poskytovateľa garantovanej energetickej služby, bez akejkoľvek dotácie. Investícia bude splácaná počas trvania zmluvy (t.j. 10 rokov) z garantovaných úspor energie vo výške 48.420€ ročne a z dodatočných úspor vo výške 15.744€ ročne. Pričom dodatočné úspory sú úspory na prevádzkových a administratívnych nákladoch, ako napríklad úspory na nákupe elektriny vyplývajúce z inštalácie fotovoltických článkov, úspory na poplatkoch za rezervovanú kapacitu, úspory nákladov na opravy a údržbu a pod. V prípade nedosahovania týchto výsledkov sa poskytovateľ zaväzuje ich kompenzovať. V prípade prebytku úspor sú tieto delené medzi NsP a poskytovateľa GES.

Autor článku:  Monika Rothová

 

DSC_3651JPG
Pôvodný stav v práčovni
20180131_104213jpg
Objekt práčovne po komplexnej rekonštrukcii
20180312_120347jpg
Na južnej fasáde centrálnej plynovej kotolne sa inštalovalo 36 fotovoltických panelov s celkovým inštalovaným výkonom 9,9 kWp.

Zdroj foto: Siemens s.r.o.