Own Your SECAP všeobecné informácie o projekte

 

Projekty pre Európsku komisiu:  

OwnYourSECAP 

Východiská a koncepcia projektu: 

V priebehu posledných rokov boli európske samosprávy lídrami v oblasti implementácie lokálnych politík a opatrení zameraných na boj proti klimatickej zmene a neskôr tiež na prispôsobenie sa klimatickej zmene a na energetickú chudobu. Napriek tomu samosprávy stále čelia mnohým výzvam spojeným s integráciou klimatickej adaptácie a energetickej chudoby do svojich plánov udržateľného energetického rozvoja, s prispôsobení svojich strategických plánov novým a stále ambicióznejším cieľom v oblasti uhlíkovej neutrality, ako aj so zabezpečením silnejšieho politického mandátu a zdrojov na realizáciu konkrétnych opatrení a plánov vrátane udržateľných energetických a klimatických akčných plánov (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP).  


V mnohých prípadoch je SECAP spracovaný externe bez priameho zapojenia samosprávy a jej organizácií do procesu prípravy, čo v konečnom dôsledku vedie k tomu, že takéto samosprávy nepovažujú SECAP za svoj a necítia sa ako jeho vlastníci. Toto sa následne negatívne prejavuje na implementácii opatrení SECAP a často tiež na ignorovaní existencie SECAP. 

Ak však samosprávy prijmú SECAP za svoj a zavedú a inštitucionalizujú procesy a kapacity pre jeho implementáciu, môžu veľmi efektívne čeliť aktuálnym výzvam, implementovať mitigačné a adaptačné opatrenia, zvyšovať povedomie obyvateľov a iných partnerov o ich dôležitosti a následne tiež získať podporu pre ďalší rozvoj.  

Práve na podporu samospráv pri zavádzaní koncepčného prístupu k tvorbe, aktualizácii a implementácii SECAP sa zameriava projekt OwnYourSECAP. Projektový prístup je založený na troch základných pilieroch – 1/ podpora zavedenia systému energetického manažmentu v súlade s normou ISO 50001, 2/ podpora návrhu a implementácie opatrení zameraných na adaptáciu na zmenu klímy v súlade s normou ISO 14092 a 3/ inovatívne prístupy k zapojeniu kľúčových partnerov v samospráve do tvorby a implementácie SECAP.  

Navrhnutý prístup umožní samosprávam posilniť relevantné riadiace štruktúry, zapojiť relevantných partnerov (vrátane interných z rôznych oddelení mestských úradov), získať silnejší politický záväzok a následne aj podporu pri zabezpečení potrebných zdrojov. 

Projekt OwnYourSECAP predstavuje nový spôsob, ako podporiť obce v boji proti klimatickej zmene a energetickej chudobe, a zabezpečiť udržateľný rozvoj na svojom území.  

Energetické centrum Bratislava ako slovenský partner projektu poskytne bezplatnú podporu pri tvorbe a aktualizácii SECAP a pri implementácii opatrení celkovo ôsmim mestám. Hlavná časť bude smerovaná na dve skúsené mestá (mestá s vytvoreným SECAP) na dve začínajúce mestá (mestá bez SECAP). Rozsah podpory ako aj očakávaná súčinnosť zo strany miest je popísaná v ďalšej časti dokumentu. 


Základné ciele projektu OwnYourSECAP:

  • pomáhať mestám a obciam pri tvorbe a/alebo aktualizácii ich klimaticko-energetických plánov (SECAP) 

  • pomáhať mestám a obciam pri implementácii opatrení navrhnutých v ich klimaticko-energetických plánoch, 

  • podpora pri zavádzaní integrovaného energetického manažmentu v mestách a obciach, 

  • podpora zavádzania inovatívnych procesov so zameraním na začlenenie problematiky klímy do rozpočtov a využitím prístupu „design thinking“ s priamym zapojením rôznych zainteresovaných strán. 

Aktuálne plánované stretnutie:  

Medzinárodný workshop o energetickom manažmente a adaptácii vo Viedni, 25.-26.apríla.2023, účasť 44 miest z 11 krajín. 

Kontakt: Jaroslav Andresz , e-mail: andresz@ecb.sk , tel.: 02 / 593 000 91 

    Marcel Lauko, e-mail: lauko@ecb.sk , mobil: 0903 905 345 

 Sledujte nás na: 

Facebook / https://www.facebook.com/people/Own-Your-SECAP/100087638103575 / 

Linkedin / https://www.linkedin.com/company/own-your-secap/ / 

Instagram / https://www.instagram.com/ownyoursecap/ / 

Projektový WEB / https://www.ownyoursecap.eu/ / 

Sponzorované: Programom „Life“ http://ec.europa.eu/. Grant agreement no 101077109